נדל"ן – המנוהל ע"י מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "המינהל")

 

 1. שינוי ייעוד של קרקע / הפשרה של קרקע חקלאית.

 2. ליווי עסקאות במקרקעין.

 3. חוזה חכירה לדורות ו/או חוזה להקניית בעלות בקרקע – ליווי וייעוץ בענין תנאים מיוחדים לחוזים הנ"ל.

 4. חוזי הרשאה לתכנון קרקע והקצאות קרקע, וליווי למול המינהל ומשרדי ממשלה אחרים (תמ"ת) בענין בקשות לפטור ממכרז.

 5. קידום בניה במתחמים מועדפים לדיור – בדיקת תוכניות בנין עיר שהוכנו במסגרת החוק "לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור", ליווי בעלי זכויות במתחמים להסדרת זכויותיהם במינהל.

 6. בדיקה, ייעוץ וליווי בנושא תשלומים שהמינהל משית: דמי הסמכה, דמי היתר, דמי חכירה, תשלום כספי לרכישת זכות בעלות, דמי היוון וכו'.

 7. בדיקת זכויות בקרקעות "נכסי נפקדים" וליווי מול האפוטרופוס לנכסי נפקדים והמינהל, וכן ליווי בענין קרקעות שעברו הסדר מקרקעין ונרשמו ע"ש המדינה.

 8. ייעוץ בסוגיות מורכבות של רישום מקרקעין.

 9. בדיקה, ייעוץ וליווי במינהל של בעלי זכויות במקרקעין, שהמבנים שעליהם, נקבעו כ"מבנים לשימור" וסוגיית ניוד זכויות.

 10. ליווי יזמים לקידום הליכים תכנוניים במינהל ובמוסדות התכנון (התנגדויות, עררים), וליווי הליכים משפטיים בעניינים הנ"ל, בבתי המשפט.

 11. ייעוץ, בדיקה וליווי של בעלי זכויות לגבי שומות שהמינהל מכין, כתנאי לביצוע עסקה ו/או הסדרת זכויות.

 12. בדיקה, ייעוץ וליווי במינהל להסדרת זכויות שנרכשו בעבר ולא הושלמו, וקביעת מהות הזכויות המגיעה, לאור מדיניות מועצת מקרקעי ישראל.

  לצורך כך, בדיקה היסטורית – משפטית בחברת קרן קיימת לישראל, ארכיון הציוני המרכזי וכו'.