תכנון ובניה – בקרקע המנוהלת ע"י המינהל

 

במהלך השנים נרכשו ידע וניסיון רבים בליווי תוכניות בנין עיר מרכזיות, כמו פרויקט "דרום הקריה", מתחם "המשתלה" ותב"עות בענין "הגוש הגדול" ואחרות. במסגרת זאת נוסחו הוראות רלבנטיות בתקנונים של התוכניות, הוגשו התנגדויות, וערערים. בעת הצורך, ניתנה פרשנות משפטית לסעיפי תקנונים, דבר שהכריע לעיתים את מהות הזכויות שהוענקו באותן תוכניות.

 

כיום משרדי מפרש לעת הצורך סעיפי תקנונים של תכניות, למשל סעיפי תקנונים הנוגעים לבניינים לשימור וניוד זכויות, וכן בתוכניות בנין עיר בנוגע למתחמים תעשייתיים/מסחריים.

 

בנוסף משרדי עוסק:

♦ בבדיקת תכניות בנין עיר עפ"י חוק "קידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור" ("חוק הותמ"ל"), וליווי בעלי הזכויות במתחמים, לרכישת זכויות למגורים ו/או תעסוקה ו/או למסחר.

♦ ליווי בעלי זכויות ו/או יזמים לקידום הליכים תכנוניים במוסדות התכנון כולל הגשת התנגדויות וערערים.

♦ ליווי בעלי זכויות ו/או יזמים בענייני היטל השבחה, המשולם לוועדה המקומית לתכנון ולבניה.